اجزای كفش

رویه، تخت بیرونی، کف ‌های داخلی، قابل تعویض
مغزی: باریکه چرمی نوار مانند که میان زیره و رویه کفش دوخته می ‌شود.
توکاری: کاغذ یا مقوا هایی که برای کلفت نشان دادن زیره، میان کف و زیره کفش چسبانده می ‌شود.
پاشنه، زیر پاشنه‌ ها، زیر پاشنه‌‌ های گتر، ساق‌ پوش
به نوعی پاشنه کفش که با چرم و میشَن (چرم بز) و مانند آن ساخته می شود، «نعلَکی» می ‌گویند.